Organizacja zajęć podczas szkolenia podstawowego.

grupy

egzamin

 

 realizacja 1

realizacja 2

realizacja 3

realizacja 4

realizacja 5

 

 

 

INFORMACJA WSTĘPNA

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży informuje, że planuje rozpoczęcie „Szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP” (według programu z 2015 r.), obejmujące 126 godzin dydaktycznych (w tym 59 godzin teorii i 67 godzin praktyki). Zajęcia odbywać się będą w większości na terenie KP PSP w Chodzieży, ul. Marcinkowsiego 6 lub w miejscach wyznaczonych przez instruktorów. Zajęcia praktyczne w komorze dymowej odbędą się w JRG nr 2 w Pile, ul. Lelewela 31.

Zajęcia odbywać się będą w piątki od godz. 17:00 i soboty od godz. 9:00, przez kolejne tygodnie do dnia 23 listopada br.

Podczas Szkolenia praktycznego obowiązuje ubranie bojowe (ubranie specjalne, buty specjalne, hełm, rękawice).

Druhowie, którzy pragną przystąpić do szkolenia, część teoretyczną realizują sami za pomocą e-learningu. Do przyswojenia wymagane są prezentacje z działów: Szkolenie podstawowe cz. I, Szkolenie podstawowe cz. II, Ratownictwo techniczne, Szkolenie przeciwpowodziowe i ratownictwo wodne dla OSP, które dostępne są na stronie http://platforma.wint.pl/ po wcześniejszej rejestracji. W razie problemów z logowaniem proszę o kontakt z mł. kpt. Arturem Binkowskim. Poniżej przesyłamy listę tematów jakie należy zrealizować w procesie samokształcenia.

Po ukończeniu samokształcenia planujemy przeprowadzić egzamin z części teoretycznej dnia 25 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Chodzieży. Tematykę do samodzielnej realizacji należy potraktować sumiennie, gdyż do części teoretycznej egzaminu zostaną dopuszczeni słuchacze, którzy zaliczyli co najmniej 80% materiału edukacyjnego objętego programem zamieszczonym na platformie edukacyjnej i w dniu egzaminu posiadają wydruk raportu”.

Na zakończenie szkolenia odbędzie się egzamin praktyczny, do którego zostaną dopuszczeni druhowie, którzy:

  1. uczestniczyli w co najmniej 80% jednostek lekcyjnych zajęć praktycznych objętych programem,
  2. otrzymali zaliczenia z części teoretycznej egzaminu,
  3. przejdą ćwiczenia praktyczne w komorze dymowej z wynikiem pozytywnym (test wydolnościowy i ćwiczenie).

Skierowania na szkolenie oraz kserokopie badań lekarskich, należy dostarczyć ostatecznie do dnia 20 września br.

W szkoleniu może uczestniczyć max. 40 osób. W przypadku kierowania kilka osób z danej jednostki, należy się liczyć z tym, że nie wszyscy zostaną zakwalifikowani na kurs. 

Kierowani na w/w szkolenie muszą być w wieku 18 – 65 lat, (osoby, które do dnia 26 września 2019 r. nie ukończyły 18 lat, nie mogą być przyjęte na szkolenie).

Sprawę prowadzi mł. kpt. Artur Binkowski tel. 67 222 33 04, e-mail: artur.binkowski@psp.wlkp.pl

Program szkolenia, (część teoretyczna) do samodzielnej realizacji za pomocą e-learningu:

L.p.

Temat

liczba godzin

1.

Struktura i organizacja ochrony przeciwpożarowej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ochrony ludności

2

2.

Służba wewnętrzna. Musztra

1

3.

Sprzęt ratowniczy i podręczny sprzęt gaśniczy

2

4.

Sprzęt i armatura do podawania wody i piany

2

5.

Drabiny pożarnicze przenośne

1

6.

Ratowniczy sprzęt mechaniczny  

2

7.

Ubrania ochronne

1

8.

Agregaty prądotwórcze i oddymiające

1

9.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

2

10.

Podstawy fizykochemii spalania

2

11.

Spalanie wybuchowe

2

12.

Pożar i jego rozwój

2

13.

Materiały niebezpieczne

1

14.

Sorbenty, neutralizatory i dyspergenty

1

15.

Zadania strażaków w zastępie

1

16.

Podstawy organizacji akcji gaśniczej

1

17.

Rozwijanie linii i zajmowanie stanowisk gaśniczych

1

18.

Gaszenie pożarów oraz środki gaśnicze

1

19.

Formy działań gaśniczych

1

20.

Taktyka zwalczania pożarów wewnętrznych i zewnętrznych

2

21.

Taktyka zwalczania pożarów w transporcie drogowym

2

22.

Ratownictwo i ewakuacja podczas pożarów

2

23.

Wypadki drogowe - statystyka i przyczyny

1

24.

Budowa pojazdów samochodowych

2

25.

Ratownicze zestawy hydrauliczne

2

26.

Ratownicze zestawy pneumatyczne

2

27.

Organizacja akcji ratownictwa technicznego na szlakach komunikacyjnych

1

28.

Metody uwalniania osób poszkodowanych z samochodów osobowych, ciężarowych oraz autobusów

2

29.

Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych

1

30.

Postępowanie ratownicze w czasie innych akcji komunikacyjnych

2

31.

Działania ratownicze podczas innych miejscowych zagrożeń

1

32.

Klasyfikacja i ogólna charakterystyka budowli hydrotechnicznych śródlądowych i morskich

2

33.

Zjawisko powodzi

1

34.

Działania ratownicze i zabezpieczające podczas powodzi

3

35.

Łączność bezprzewodowa i alarmowanie

1

36.

Wydawanie sygnałów i poleceń uczestnikom  ruchu lub innym osobom znajdującym się na drodze

1

37.

Pierwsza pomoc przedmedyczna

2

38.

Egzamin

2

 

Razem

59