Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży informuje, że planuje rozpoczęcie „Szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych”- (dowódców  OSP), obejmujące 23 godziny teorii i 13 godzin praktyki.

Szkolenie rozpocznie się 26 czerwca br. o godz. 17.00 w KP PSP w Chodzieży, ul. Marcinkowskiego 6. Zajęcia planujemy przeprowadzić w piątki i soboty. Na zakończenie kursu odbędzie się egzamin teoretyczny planowany na dzień 11 czerwca. Do egzaminu dopuszczeni zostaną słuchacze, którzy uczestniczyli w co najmniej 80 % zajęć.

W związku z powyższym, chętni druhowie powinni zgłosić się do swoich naczelników w celu wypełnienia skierowania oraz przygotowania potrzbnej dokumentacji.

Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

 • skierowanie (druk w załączniku – wydrukować dwustronnie z „klauzulą”),
 • wiek - nie przekroczone 65 lat;
 • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych;
 • potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku (tzn. posiadać szkolenie podstawowe + szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego)

Kartę skierowania należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 czerwca br.

Z ramienia KP PSP w Chodzieży, sprawę prowadzi mł. kpt. Artur Binkowski, tel. 47 77 17 004.

Tematyka szkolenia:

tematyka KDR

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, (64-800 Chodzież ul. Marcinkowskiego 6, tel.: 47 77 17 000, fax 67 22 23 316, e-mail: kppspchodziez@psp.wlkp.pl).
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (61-767 Poznań ul. Masztalarska 3, tel.: 61 22 20 585, kontakt elektroniczny: http://www.psp.wlkp.pl/iod/).
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO – w związku organizowaniem szkolenia dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz do ewidencjonowania stanu wyszkolenia członków ochotniczych straży pożarnych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 30 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Początek strony