W naszych domach rozpoczął się sezon grzewczy. Jest to okres, w którym występuje zwiększona ilość pożarów w budynkach związanych z niewłaściwą eksploatacją lub wadami urządzeń i instalacji grzewczych. Wystarczą niewielkie zaniedbania lub nieostrożność, aby doszło do groźnego pożaru.

      Praktyka pokazuje, że najczęściej pożary powstają jako następstwo zapalenia się materiałów palnych od elektrycznych urządzeń grzewczych, na przykład takich jak termowentylatory czy piece akumulacyjne, a także nieszczelności przewodów kominowych lub nagromadzenia się sadzy w kominie.

      Kanały i przewody spalinowe oraz dymowe w budynku powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym skuteczne i niezawodne funkcjonowanie, a w szczególności ich drożność oraz szczelność.

     Należy pamiętać, że osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca z budynku lub obiektu, zobowiązana jest zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. W obiektach lub budynkach, w których odbywa się proces spalania paliwa, obowiązkiem staje się usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz w miesiącu,

2) od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej raz na 3 miesiące,

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej raz na 6 miesięcy.

Fakt, iż sadze w kominie uległy zapaleniu świadczy, że powyższy obowiązek nie został spełniony. W związku z tym zostały naruszone przepisy przeciwpożarowe, za co osoba odpowiedzialna powinna zostać ukarana mandatem. Właściciel, zarządca lub użytkownik budynku lub obiektu, ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

     Dodać należy, że zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami zawartymi w ustawie z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 290 z póź. zm.) obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej (co najmniej raz w roku) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Warto zadbać o własne bezpieczeństwo.

Polecamy film pod tytułem „Sezon grzewczy” : 
 https://www.youtube.com/watch?v=chrbDgieDXs&feature=youtu.be 

 

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz. 

 

Początek strony